VOORWAARDEN

 

Aflevering
De fokker zal na ontvangst van het volledig verschuldigde aankoopbedrag bij aflevering van de kat alle daarbij behorende bescheiden zoals dierenpaspoort, eigendom- en afstammingspapieren aan de koper ter hand stellen.

 Verplichtingen koper
De koper verklaart dat hij/zij er alles aan zal doen om het welzijn van de kat te bevorderen. Dit houdt minimaal in dat de kat:

  • a) vrij gehuisvest wordt in een woning, niet opgesloten in een kooi
  • b) niet verstoken zal blijven van menselijk gezelschap en huiselijk verkeer
  • c) gezonde, gevarieerde kattenvoeding zal krijgen
  • d) een goede, hygiënische verzorging zal krijgen
  • e) indien nodig, verantwoorde medische hulp zal krijgen
  • f) de kat niet te ontklauwen
  • g) zorg te dragen voor de periodieke inentingen.

Indien de koper de kat niet langer kan of wil behouden, dient deze als eerst contact op te nemen met de fokker, teneinde te voorkomen dat de kat in verkeerde handen valt. De Verkoper heeft het eerste recht de Kat over te nemen tegen voorwaarden, die beter zijn dan of gelijk zijn aan de voorwaarden waartegen de Kat door een derde kan worden overgenomen. Indien de Kat aan een derde wordt overgedragen, dient de Koper met die derde de voorwaarden overeen te komen, als vermeld in deze Overeenkomst.

Daarnaast verplicht de Koper zich om de Verkoper op de hoogte te stellen van:
Het nieuwe adres bij verhuizing van de Kat; Het nieuwe adres en de nieuwe eigenaar bij overdracht van bezit of eigendom van de Kat; Ziektes van de Kat, die volgens de behandelend veterinair mogelijk erfelijk overdraagbaar zijn; Het overlijden van de kat.

 

Beperkingen kat
Door beide partijen wordt overeengekomen dat er niet gefokt mag worden met het kitten. LET OP! Als er niet met het kitten gefokt mag worden, geldt dit ook bij overdracht naar een andere eigenaar/verzorger (het zogeheten kettingbeding, de koopovereenkomst blijft bij het kitten/kat). Indien er geen toestemming gegeven is om de kat voor de fok te gebruiken is de koper verplicht om de kat voordat deze een leeftijd van zeven maanden heeft bereikt, te laten castreren/steriliseren door een bevoegd dierenarts en de fokker hierover te informeren. Tevens dient de koper een verklaring te kunnen overleggen aan de fokker, waarin de operatie staat omschreven, ondertekend door de betreffende dierenarts.

Als aan deze bepaling niet wordt voldaan en de genoemde kat wordt toch als fokdier gebruikt, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven, dan is de koper  aan de fokker/verkoper hiervoor een bedrag schuldig van € 4500.- per nest of € 4500.- per dekking.

Verkoper verplicht zich ertoe om de Kat niet uit te brengen of anderszins te laten deelnemen aan tentoonstellingen, schoonheidswedstrijden of andere evenementen.

 

Garantie
Indien de Kat binnen zes maanden na de datum van levering komt te overlijden als gevolg van een infectieziekte, die zijn oorsprong, middels een door een bevoegd veterinair opgesteld sectierapport, aantoonbaar vindt in de periode voor levering, dan heeft Koper de keuze om (a) uit het eerstvolgende nestje, dat Verkoper ter beschikking heeft van een kat van hetzelfde ras als de Kat, een kitten te verkrijgen zonder dat daarvoor een geldelijke vergoeding verschuldigd is, of (b) 50% (vijftig procent) van de koopprijs gerestitueerd te krijgen.

Indien de kat als gevolg van één van de omschreven gebeurtenissen komt te overlijden, dient de koper een sectierapport te overleggen van een afdeling Pathologie of Laboratorium om aanspraak te maken op de genoemde vergoedingen. Indien de koper zich heeft bezondigd aan grove nalatigheden jegens de kat vervalt de regeling omtrent een ander kitten of teruggave van vijftig procent van het aankoopbedrag. De regeling vervalt als de verplichtingen als genoemd in artikel 2 hierboven niet zijn nagekomen door de bezitter en/of eigenaar van de Kat of tijdig veterinair ingrijpen het overlijden van de Kat had kunnen voorkomen.

Indien bij een kitten, voortkomend uit de Dekking, de ziekte FIP wordt vastgesteld, valt dit binnen het risico van de Koper en valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de Verkoper, omdat FIP een niet-erfelijke ziekte is, die zich onder meer kan ontwikkelen als gevolg van stressvolle omstandigheden.

Indien de koper de kat (opnieuw) wenst te laten testen (ongeacht welke test), moet dit gebeuren op de eerstvolgende werkdag na overdracht. Dit geldt ook voor eventuele overige gezondheidsonderzoeken. Dergelijke testen en onderzoeken moeten gedaan worden door een erkend dierenarts. Mocht bij dit onderzoek blijken dat de kat op het moment van verkoop niet in goede gezondheid verkeerde, dan moet dit door de dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier, met redenen en vermelding van de gevonden ziekte(s) worden verklaard. Een dergelijke brief moet door de onderzoekende dierenarts met de hand worden ondertekend (geen stempel). Als de kat, na de overdracht, binnen de hierboven vermelde termijn, in aanraking komt met andere dieren (katten), kan de fokker niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel tijdens het onderzoek geconstateerde besmettelijke ziektes. Indien er een aangeboren afwijking of ziekte geconstateerd wordt, dient er een schriftelijk verklaring koopnietigverklaring afgegeven te worden. De koper verplicht zich alleen met een koopnietigverklaring, afgegeven door de dierenarts, de fokker zal het kitten/kat direct terug te nemen en u een ander kitten aan te bieden, zodra er een kitten beschikbaar is.

 

Tips

Verder wijzen wij op de kosten die gemoeid gaan met het houden van een gezelschapsdier, waarbij valt te denken aan dierenartskosten die kunnen oplopen tot duizenden euro’s, maar gemiddeld zo rond de € 150,00 per jaar zullen belopen. Om deze kosten te beperken is het ook mogelijk om hiervoor een dierenverzekering af te sluiten.

Tevens raden wij u aan om binnen een week met de kat langs te gaan bij uw eigen dierenarts, mede om de goede verstandhouding die wij inmiddels met u hebben opgebouwd goed te houden. Het kan namelijk geen kwaad om naast de mening van onze dierenarts de mening van nog een andere deskundige ongebonden partij te weten.